YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

하나원큐 K리그2 2022

  • 경남

  • 경남
  • 1
  • VS
  • 2
  • 광주
  • 광주

2022.04.03.Sun (일) 13:30 밀양종합운동장

경기기록

연장 후반 전반   전반 후반 연장
0/0 0 1 1 G 2 0 2 0/0
0/0 3 4 7 슈팅SH 15 7 8 0/0
0/0 3 3 6 유효슈팅SOG 6 2 4 0/0
- - - 15 파울FC 14 - - -
- - - 3 경고C 1 - - -
- - - 0 퇴장EJ 0 - - -
0/0 0 1 1 코너킥CK 8 7 1 0/0
0/0 8 7 15 프리킥FK 15 8 7 0/0
0/0 0 0 0 골킥GK 0 0 0 0/0
0/0 0 0 0 오프사이드OFF 1 1 0 0/0

출전선수 명단

선수명 출장 득점 도움 파울 경고 실점
1 . 김경민 출장 0 0 1 0 1
6 . 안영규 출장 0 0 1 0 0
33 . 박한빈 출장 0 0 1 0 0
5 . 김현훈 출장 0 0 1 1 0
8 . 이으뜸 출장 0 1 3 0 0
20 . 이순민 출장 1 0 5 0 0
23 . 정호연 출장 0 0 3 0 0
13 . 두현석 출장 0 0 2 0 0
30 . 하승운 출장 0 0 3 0 0
11 . 헤이스 출장 0 0 6 0 0
17 . 문상윤 출장 0 0 1 0 0
21 . 이준 대기 0 0 0 0 0
40 . 김승우 대기 0 0 0 0 0
34 . 김재봉 교체출장 0 0 0 0 0
22 . 이상기 교체출장 0 0 0 0 0
15 . 이희균 교체출장 0 0 1 0 0
26 . 정종훈 교체출장 0 0 0 0 0
18 . 허율 교체출장 1 0 1 0 0