YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

2021. 02

2021. 03

2021. 04

  • 2021.04.04.Sun (일)16:30광주 광주 2 - 1 인천
  • 2021.04.07.Wed (수)19:30광주 광주 2 - 0 수원FC
  • 2021.04.10.Sat (토)19:00탄천 성남 2 - 0 광주
  • 2021.04.14.Wed (수)19:00구덕 운동장 부산교통공사 - 광주
  • 2021.04.17.Sat (토)19:00광주 광주 - 포항
  • 2021.04.20.Tue (화)19:00춘천 강원 - 광주
  • 2021.04.24.Sat (토)16:30광주 광주 - 대구

2021. 05

2021. 07

2021. 08

2021. 09

2021. 10