YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

하나원큐 K리그1 2021

  • 광주

  • 광주
  • 2
  • VS
  • 1
  • 인천
  • 인천

2021.04.04.Sun (일) 16:30 광주 축구전용구장

경기기록

연장 후반 전반   전반 후반 연장
0/0 1 1 2 G 1 1 0 0/0
0/0 12 6 18 슈팅SH 8 5 3 0/0
0/0 6 2 8 유효슈팅SOG 3 2 1 0/0
- - - 13 파울FC 9 - - -
- - - 1 경고C 3 - - -
- - - 0 퇴장EJ 1 - - -
0/0 3 3 6 코너킥CK 0 0 0 0/0
0/0 4 5 9 프리킥FK 13 7 6 0/0
0/0 0 0 0 골킥GK 0 0 0 0/0
0/0 0 0 0 오프사이드OFF 0 0 0 0/0

출전선수 명단

선수명 출장 득점 도움 파울 경고 실점
 . 윤보상 출장 0 0 0 0 1
3 . 이민기 출장 0 0 1 0 0
2 . 이한샘 출장 0 0 2 0 0
2 . 알렉스 출장 0 0 1 0 0
2 . 이지훈 출장 0 0 4 0 0
2 . 김원식 출장 0 0 0 0 0
2 . 김주공 출장 0 0 3 0 0
14 . 이찬동 출장 0 0 0 0 0
11 . 헤이스 출장 0 0 2 0 0
16 . 엄지성 출장 1 0 0 0 0
16 . 펠리페 출장 0 0 4 0 0
16 . 윤평국 대기 0 0 0 0 0
8 . 이으뜸 교체출장 0 0 1 0 0
8 . 이한도 대기 0 0 0 0 0
8 . 한희훈 대기 0 0 0 0 0
8 . 정현우 교체출장 0 0 0 0 0
15 . 이희균 교체출장 1 0 3 1 0
15 . 송승민 교체출장 0 1 0 0 0